Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden op alle overeenkomsten tussen Eventeers, haar vertegenwoordigers en deelnemers aan evenementen van Eventeers.

0. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Eventeers: de onderneming ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nummer 08169894 en haar vertegenwoordigers.
– Locatie’s: de organisaties waarmee Eventeers samenwerkt en/of de locaties die tijdens het evenement bezocht worden en haar vertegenwoordigers.
– Deelnemer: degene met wie Eventeers een overeenkomst aangaat.
– Evenement: het spel Expedition Ruhr waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.
– Deelnamesom: Het bedrag dat de deelnemer en Eventeers overeen zijn gekomen voor deelname aan het evenement.

1. Inschrijving

Inschrijving voor het evenement kan tot uiterlijk één maand voor het begin van het evenement door het inschrijfformulier op de website www.expeditionruhr.com in te zenden. Na ontvangst van de inschrijving door Eventeers is de inschrijving definitief en ontstaat voor de deelnemer de
verplichting tot betaling van de deelnamesom aan Eventeers. Zowel de deelnemer als Eventeers heeft het recht om zonder opgave van reden tot zeven dagen na inschrijving kosteloos te annuleren.

2. Betaling

De deelnamesom dient uiterlijk zes weken voor begin van het evenement in bezit van Eventeers te zijn. Bij inschrijving binnen zes weken voor het begin van het evenement dient de volledige deelnamesom binnen veertien dagen na inschrijvingen altijd voor het begin van het evenement in één keer te zijn voldaan. Wanneer Eventeers veertien dagen voor het begin van het evenement de deelnamesom van een deelnemer nog niet heeft ontvangen, dan heeft Eventeers het recht deze deelnemer van het evenement uit te sluiten.

3. Kosten buiten evenement

Alle kosten die de deelnemer maakt tijdens het evenement zijn voor rekening van de deelnemer, tenzij anders overeen gekomen. Eventeers is geen partij tussen deelnemer en een derde.

4. Annulering door de deelnemer

Annulering van het evenement kan enkel schriftelijk gebeuren. De dag dat Eventeers de annulering ontvangt geldt als annuleringsdatum. Aan annulering door de deelnemer zijn in onderstaande gevallen kosten verbonden.
– Bij annulering vanaf 6 tot 4 weken voor het begin van het evenement: 50% van de deelnamesom
– Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voor het begin van het evenement: 75% van de deelnamesom
– Bij annulering vanaf 2 weken voor het begin van het evenement: 100% van de deelnamesom

5. Restitutie

In geen geval zal Eventeers (een deel van) de deelnamesom restitueren wanneer de deelnemer:
– later arriveert dan het begin van het evenement.
– eerder vertrekt dan het einde van het evenement.
– niet op komt dagen tijdens het evenement.
– uit wordt gesloten van deelname door niet tijdig betalen van de deelnamesom.
Mocht de deelnemer de deelnamesom nog niet hebben betaald, dan blijft in al deze situaties de betaalverplichting onverminderd bestaan.

6. Annulering door Eventeers

Wanneer Eventeers het evenement annuleert, dan maakt zij dit direct schriftelijk aan de deelnemers bekend. In dit geval zal de reeds aan Eventeers betaalde deelnamesom uiterlijk binnen een maand na annulering volledig worden terugbetaald. In geen geval heeft de deelnemer recht op een schadevergoeding.

Wanneer de deelnemer voor of tijdens het evenement ondanks uitdrukkelijke waarschuwingen van Eventeers en/of de locatie’s het evenement onredelijk blijft verstoren, dan heeft Eventeers het recht om de deelnemer onmiddelijk uit te sluiten van (verdere) deelname aan het evenement. Als Eventeers de deelnemer om deze reden van deelname aan het evenement uitsluit, blijft Eventeers het recht houden op de volledige deelnamesom van deze deelnemer, met uitzondering van de kosten van de niet gebruikte arrangementen die Eventeers redelijkerwijs nog kan annuleren.

7. Bekendmaking Winnaars

Aan het einde van Expedition Ruhr wordt door Eventeers een team uitgeroepen tot winnaar. De beslissing van Eventeers is definitief. Het winnende team krijgt meteen na het einde van het evenement een prijs aangeboden.

8. Calamiteiten

Als er zich een calamiteit voordoet die niet kon worden voorkomen als alle nodige zorg werd uitgeoefend de uitvoering van het evenement in belangrijke mate belemmert, in gevaar brengt of verstoort, dan kan Eventeers de overeenkomst opzeggen. Onder calamiteiten wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Eventeers en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Mocht er schade optreden als gevolg van een calamiteit, dan is Eventeers niet aansprakelijk.

9. Verzekering

Het is een voorwaarde voor deelname aan het evenement dat de deelnemer zich voldoende verzekerd tegen alle medische kosten en persoonlijke risico’s inclusief repatriëring naar thuisland, ambulance en reddingsacties. Eventeers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak uit vergoeding bestaat vanuit een reis– en / of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

10. Meldingsplicht essentiële informatie

Voor deelname aan het evenement is het noodzakelijk dat elke deelnemer Eventeers op de hoogte stelt van alle gegevens die voor uitvoering van het evenement en/of Eventeers van belang kunnen zijn. Bij inschrijving dienen eventuele ziektes gemeld te worden, evenals het gebruik van medicijnen. Eventeers behandeld deze gegevens conform de wet bescherming persoonsgegevens. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle voortvloeiende kosten uit ziektes en/of niet vermelden van relevante informatie zijn voor rekening van de deelnemer.

11. Aansprakelijkheid van de deelnemer

De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van Eventeers, die voor een goede uitvoering van het evenement noodzakelijk zijn, op te volgen. Eventuele schade ontstaan door het niet opvolgen van de aanwijzingen van Eventeers en/of door onwettig gedrag zijn voor rekening van de deelnemer. Wanneer de deelnemer door zijn toedoen schade berokkent aan de goederen en/of goede naam van Eventeers/locatie’s, dan is de deelnemer hiervoor aansprakelijk.

12. Aansprakelijkheid van Eventeers

Eventeers is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Eventeers is tevens niet aansprakelijk voor fysiek, geestelijk en/of materieel letsel welke voor, tijdens of na een evenement van Eventeers is ontstaan.

13. Copyright

Expedition Ruhr is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan Eventeers.

14. Gebruik beeltenis, naam en persoonsgegevens

De deelnemer gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van Eventeers zonder daarvoor een vergoeding te claimen. De deelnemer gaat ook akkoord met publicatie van zijn/haar naam op de website van Expedition Ruhr en Eventeers. Het in dit artikel bepaalde geldt zonder dat daarvoor verdere toestemming van de deelnemer vereist is.
Daarnaast gaat de deelnemer akkoord met de opslag en verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor zover noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Eventeers. Eventeers heeft de verantwoordelijkheid deze persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en/of te verwerken.

15. Klachten

Wanneer een deelnemer een klacht heeft over Eventeers en/of over de uitvoering van het evenement dan kan dit mondeling en schriftelijk bij Eventeers worden aangeven. Mocht dit tijdens een evenement zijn, dan zal Eventeers zich inspannen om dit direct op te lossen. Mocht de deelnemer na het evenement een klacht hebben, dan kan dit tot uiterlijk 30 dagen na het einde van het evenement schriftelijk worden gemeld bij Eventeers. Vervolgens neemt Eventeers dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling.

16. Afwijkingen

Nadere afwijkingen van de inschrijving en van bovengenoemde algemene voorwaarden komen uitsluitend tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging door Eventeers. Aanbiedingen en/of toezeggingen door of namens Eventeers zijn voor deelnemers slechts bindend, indien deze schriftelijk door de organisatie aan de deelnemer zijn bevestigd.

17. Aanvaarding van de voorwaarden

Door zich in te schrijven voor Expedition Ruhr geeft de deelnemer aan deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden. De deelnemer geeft tevens aan dat hij/zij in goede conditie (fysiek en mentaal) is om aan het evenement deel te nemen.